Periodieke giften aan een vereniging


Periodieke giften aan verenigingen zijn volledig aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Dit in tegenstelling tot "andere" giften. Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige termijnen die uiterlijk bij het overlijden van de belastingplichtige eindigen. Voor aftrek geldt de eis van een notariële akte van schenking en de eis dat de giften tenminste vijf jaren achtereen jaarlijks moeten worden gedaan. Vanaf 2014 mag de akte onderhands zijn (zie site belastingdienst). Het gaat hierbij om verenigingen die niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn of daarvan vrijgesteld zijn. Zij dienen volledige rechtsbevoegdheid en een ledenaantal van tenminste 25 leden te hebben. Tevens dienen zij te zijn gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, dan wel op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, de Bes eilanden (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) of in een bij ministeriële regeling aangewezen mogendheid. Voorbeelden van deze verenigingen kunnen zijn: sport- , toneel- en muziekverenigingen, jongeren- en bejaardensociëteiten, studenten- buurt- en gezelligheidverenigingen, hobbyclubs etc.

ALGEMENE VOORWAARDEN