Privacyverklaring


Mr. S.G. Diertens belastingadviseur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens, waarbij de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in acht wordt genomen. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval: uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens; passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer. Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Mr. S.G. Diertens belastingadviseur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: administratieve doeleinden; communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Voor de bovenstaande doelstellingen kan Mr. S.G. Diertens belastingadviseur de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Mr. S.G. Diertens belastingadviseur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers lees hier verder
Verstrekking aan derden De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Indien door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger gegevens van personen jonger dan 16 jaar aan Mr. S.G. Diertens belastingadviseur ter beschikking worden gesteld wordt hiermee impliciet toestemming gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken indien dat nodig is voor een juiste vervulling van de opdracht.
Bewaartermijn Mr. S.G. Diertens belastingadviseur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; alle personen die namens Mr. S.G. Diertens belastingadviseur van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen; ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; ik maak back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen; mijn medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mocht ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op! Contactgegevens Mr. S.G. Diertens belastingadviseur
Rijksstraatweg 79
9752 AC Haren
belastingadvies@sigriddiertens.nl
06 – 295 37 297
050 - 535 00 91

ALGEMENE VOORWAARDEN