Verbonden personen

Ongebruikelijk samenwerkingsverband

Verbonden personen kunnen uitgesloten worden van het urencriterium indien er sprake is van een ongebruikelijk samenwerkingsverband. Hun werkzaamheden tellen dan niet mee voor het urencriterium (1225 uren op jaarbasis besteden aan de onderneming), waardoor zij geen recht hebben op de toepassing van de FOR, de zelfstandigen- en startersaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek. De met de belastingplichtige verbonden personen in de zin van art. 3.6, lid 3 Wet IB 2001 zijn: personen die behoren tot het huishouden van de belastingplichtige; en bloed- en aanverwanten in de rechte of personen die behoren tot hun huishouden. Van een huishouden is sprake als men 'schaalvoordelen' geniet doordat men samen in huisvesting en voeding voorziet, en er geen sprake is van een commerciële relatie tussen de belanghebbende en degene die in diens huisvesting voorziet. Bloedverwanten in de rechte lijn (zowel op-als neergaand) zijn de ouders met hun kinderen en de kleinkinderen. Aanverwantschap ontstaat door huwelijk, geregistreerd partnerschap of fiscaal partnerschap. (Art. 1.2, lid 6 Wet IB 2001 geeft een gelijkstelling voor aanverwantschap bij fiscale partners: Zo worden ouders aanverwanten van degene met wie hun kind ongehuwd een eigen woning bezit en bewoont volgens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Aanverwanten in de rechte lijn van de belastingplichtige zijn bijvoorbeeld de schoonmoeder, de schoonzoon. Er ontstaat geen aanverwantschap tussen de aanverwanten zelf, maar toch zal de schoonzoon verbonden raken met de nieuwe partner van de moeder vanwege het gezamenlijke huishouden. Voor een ongebruikelijk samenwerkingsverband geldt de cumulatieve eis:
1. meer dan 70% van deze werkzaamheden is van ondersteunende aard (d.w.z. in het algemeen zijn deze werkzaamheden niet omzetgenererend, maar bevinden zich aan de kostenkant); én
2. het is ongebruikelijk dat de belastingplichtige in een dergelijk samenwerkingsverband met niet-verbonden personen zou zijn opgenomen. Werkzaamheden van ondermaatschappen e.d. worden altijd als ondersteunend gezien.

ALGEMENE VOORWAARDEN